دومین نمایشگاه نفت وگاز پارس جنوبی

دومین نمایشگاه نفت و گاز پارس جنوبی

تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

مکان : عسلویه - بلوار سیراف -محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پارس

زمان : دی ماه 1401