چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت 1403چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت 1403

مکان: نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 

زمان : 6 الی 9 تیرماه ساعت بازدید 10 الی 17